Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite

Translate This Page

CENTAR  ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - VRANjE

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne za
štite u Vranju (Ul. Moše Pijade b.b.) je ustanova koju je osnovao grad odlukom Skupštine opštine Vranje broj 02-13/2008-12 od 26.02.2008. godine, sa ciljem da se socijalna zaštita građana Vranja, ali i celog Pčinjskog okruga podigne na viši nivo. Ustanova ,dakle zauzima značajno mesto u sistemu socijalne zaštite,  kako na području grada tako i celog okruga.

Delatnost Centra:
Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju : U Dnevnom boravku se pružaju usluge deci i omladini sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, oboleloj od autizma i sa pervazivnim razvojnim poremećajem. Deci je obezbeđen besplatan prevoz od kuće do Ustanove i nazad, užina, odgovarajuća zdravstvena zaštita, radna i okupaciona terapija, kulturno-rekreativne aktivnosti i druge aktivnosti u zavisnosti od interesovanja, potreba i mogućnosti korisnika.

Prihvatna stanica (Prihvatilište) za decu i omladinu: Ovde se urgentno zbrinjavaju deca i omladina pronađena u skitnji, prosjačenju, zanemarena i stambeno nezbirnuta do povratka u primarnu, hraniteljsku ili usvojilačku porodicu, odnosno do momenta smeštaja u ustanovu socijalne zaštite, kao i deca i omladina bez roditeljskog, odnosno bez adekvatnog roditeljskog staranja do obezbeđivanja uslova za povratak u sopstvenu porodicu, hraniteljsku porodicu, usvojilačku porodicu ili smeštaja u ustanovu socijalne zaštite. U okviru ove delatnosti obezbeđuju se smeštaj I ishrana, zdravstvena zaštita, psihosocijalna podrška, kao i pomoć u obrazovanju i vaspitanju.
Prihvatna stanica (Prihvatilište) za odrasla i stara lica:
Obuhvata urgentno zbrinjavanje odraslih i starih lica u stanju socijalne potrebe do obezbeđivanja stambenih i egzistencijalnih uslova neophodnih za normalan samostalan život, odnosno  do momenta trajnog zbrinjavanja u ustanovu socijalne zaštite. U okviru ove delatnosti obezbeđuju se smeštaj i ishrana, zdravstvena zaštita, kao i usluge psihosocijalne podrške.
Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja:
Obezbeđuje urgentno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja sve dok se ne stvore uslovi za povratak u porodicu ili otvorenu socijalnu sredinu. U Ustanovi im je obezbedjena ishrana, zdravstvena zaštita, psihosocijalna podrška, pravna pomoć, posredovanje za iznalaženje posla, ostvarivanje prava iz socijalne zaštite i dečije zaštite. 

Vranje, Srbija

                                                                                                                            Designed by Gile
 
 
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola